Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Klusbedrijf: Jobs op Maat, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht voor bedrijven of particulieren .

 

Jobs op maat

Zandvoortwijk 29

1657 LR Abbekerk

KVK :73700290

 

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier, dat of die gebruikmaakt van de diensten van Jobs op Maat.

Opdracht: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en het klusbedrijf overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door het klusbedrijf geleverde materialen.

Meer- / minderwerk: Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Jobs op Maat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Jobs op Maat verrichtte handelingen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met Jobs op Maat verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Jobs op Maat en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Jobs op Maat en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Offerte

3.1 Een offerte is altijd vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Jobs op Maat zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.4 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Jobs op Maat daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij het klusbedrijf anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jobs op Maat niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 De offerte is twee weken geldig.

3.8 Jobs op Maat is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 6 maanden, aan Jobs op Maat wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4: Opdracht

4.1 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met: een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk; de (richt-)prijs van het werk; de betalingswijze;

4.2 Jobs op Maat draagt er zorg voor dat de opdrachtgever deze Algemene Bepalingen vóór het sluiten van een overeenkomst in zijn/haar bezit heeft. In de meeste gevallen ontvangt de opdrachtgever de Algemene Bepalingen tegelijk met de offerte.

4.3 Jobs op Maat behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van de diensten van een collega klus bedrijf wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist of wanneer (een deel van) het werk met meerdere krachten moet worden uitgevoerd. De declaratie van het collega klusbedrijf zal worden door gefactureerd naar de opdrachtgever.

 

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

5.1 Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij Jobs op Maat ervoor zorgt, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

5.2 Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden, die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen, zullen achteraf berekend en gefactureerd worden.

 

Artikel 6: Verplichtingen klusbedrijf

6.1 Jobs op Maat staat ervoor in, dat het werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd en dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.

6.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Jobs op Maat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

6.3 Jobs op Maat neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

6.4 Jobs op Maat is verplicht de opdrachtgever te wijzen op: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover Jobs op Maat deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen; onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht; gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan Jobs op Maat openbaren en het klusbedrijf ter zake deskundig moet worden geacht.

 

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

7.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Jobs op Maat zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

7.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

7.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht; gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van Jobs op Maat op grond van artikel 6 lid 4.

 

Artikel 8: Complicaties

8.1 Wanneer zich complicaties voordoen, doet Jobs op Maat hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

8.2 Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal Jobs op Maat het werk onderbreken.

8.3 Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal Jobs op Maat ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.

8.4 Eventuele extra kosten, die Jobs op Maat moet maken in verband met een complicatie, die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

8.5 Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1 Er geldt uitsluitend een nakomingsverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6: 75 van het Burgerlijke Wetboek. Als overmacht worden in ieder geval aangemerkt onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en omstandigheden, die zich buiten het bereik van opdrachtgever of Jobs op Maat bevinden.

 

Artikel 10: Oplevering

10.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Jobs op Maat dit schriftelijk en/of mondeling aan de opdrachtgever heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Jobs op Maat schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is. Het werk wordt in ieder geval geacht te zijn opgeleverd indien het aangelegde en/of uitgevoerde werk door of namens de opdrachtgever in gebruik is genomen De opdrachtgever dient hierop binnen een  termijn van twee weken te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

10.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door Jobs op Maat dienen te worden hersteld, zal Jobs op Maat deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden, die buiten de risicosfeer van het klusbedrijf vallen.

10.3 Kleine gebreken zullen door Jobs op Maat zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Jobs op Maat slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Jobs op Maat valt toe te rekenen

10.4 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Jobs op Maat niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

10.5 De opdrachtgever mag bij oplevering maximaal 2,5 % van de totale aanneemsom achterhouden, doch uitsluitend als zekerheid voor nog uit te voeren opleveringswerkzaamheden.

 

Artikel 11: Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Jobs op Maat aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

11.2 Reclamaties over een factuur dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk in het bezit van Jobs op Maat te zijn, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt ingestemd te hebben met de declaratie.
11.3 
Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient zo spoedig mogelijk na de factuurdatum plaats te vinden.

11.4 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

11.5 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 200,-

11.6 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Jobs op Maat zijn verplichtingen inzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

11.7 Indien opdrachtgever de betalingsverplichting van de factuur niet nakomt heeft Jobs op Maat het recht om het werk op te schorten. Indien tot opschorting wordt overgegaan, zal dit zoveel mogelijk met opdrachtgever worden gecommuniceerd. Jobs op Maat is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 

Artikel 12: Eindafrekening

12.1 Het klusbedrijf zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel direct na de oplevering doen toekomen.

12.2 De eindafrekening bevat een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).

12.3 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen en van het resterende saldo.

12.4 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

 

Artikel 13 Opschorting betaling

13.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

13.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft Jobs op Maat het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

 

Artikel 14: Niet nakomen betalingsverplichting

14.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Jobs op Maat na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 12 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegen- direct na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen

14.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde tweede betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Jobs op Maat gerechtigd om vanaf de factuurdatum zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke rente op dat moment over het dan openstaande bedrag, alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1 Alle door Jobs op Maat te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Jobs op Maat terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door Jobs op Maat verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Jobs op Maat jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Jobs op Maat heeft voldaan.

15.2 Niet verwerkte materialen van Jobs op Maat blijven in eigendom van Jobs op Maat.

 

Artikel 16: Retentierecht

16.1 Het klusbedrijf is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van wederpartij die het onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Jobs op Maat heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor deze kosten naar het oordeel van Jobs op Maat genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor Jobs op Maat verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 17: Garantie

17.1 Jobs op Maat garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos, of in overleg voor een vergoeding van maximaal Euro 500,- worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk.

17.2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan Jobs op Maat zijn meegedeeld.

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1 Jobs op Maat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Jobs op Maat is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

18.2 De aansprakelijkheid van Jobs op Maat is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

18.3 Jobs op Maat is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

18.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jobs op Maat aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Jobs op Maat toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Jobs op Maat is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 19: Geschillen

19.1 Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.